Biuro rachunkowe
FORMULARZ KONTAKTOWY
Jestem zainteresowany/a
aby Biuro Rachunkowe
prowadziło moją:
Ilość faktur sprzedaźy
(ilość sztuk faktur wystawionych miesięcznie)
Ilość faktur zakupu
(ilość sztuk miesięcznie)
Czy Przedsiębiorca/Przedsiębiorstwo
jest podatnikiem VAT
Imię i nazwisko lub nazwa firmy *
E-mail *
Telefon kontaktowy *

Oferta


Usługi Księgowe

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rejestracji przychodów ewidencjonowanych
 • Rozliczanie funduszy otrzymanych z budżetu państwa i Unii Europejskiej
 • Rozliczanie podmiotów będących płatnikami podatku VAT
 • Rozliczanie transakcji z kontrahentami zagranicznymi
 • Obsługa bankowa podmiotów
 • Weryfikacja ksiąg

Usługi księgowe
 
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych podmiotów wszystkich form prawnych:
  • spółek osobowych,
  • spółek kapitałowych,
  • jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.

 

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 
 • Prowadzenie rejestracji przychodów ewidencjonowanych
 • Rozliczanie funduszy otrzymanych z budżetu państwa i Unii Europejskiej
  • prowadzenie ewidencji projektów
  • sporządzanie wniosków o płatność
 • Rozliczanie podmiotów będących płatnikami podatku VAT

 • Rozliczanie transakcji z kontrahentami zagranicznymi
  • prowadzenie ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • sporządzanie deklaracji VAT UE, Intrastat
  • rozliczanie transakcji eksportu i importu towarów


 • Obsługa bankowa podmiotów


 • Weryfikacja ksiąg
  • weryfikacja błędów i nieprawidłowości zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy


Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS


Usługi kadrowo-płacowe
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Listy płac
 • Deklaracje ZUS
 • Deklaracje PFRON
 • Deklaracje z tytułu p.d.o.f
 • Organizacja szkoleń BHP

Obsługa kadrowa
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • Wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych


Obsługa płacowa
 • Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy
 • Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT - 40)

Analiza finansowa i sprawozdawczość


 • Business plany
 • Prognozy rachunkowe:
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • przepływów pieniężnych
 • Analizy finansowe i wskaźnikowe


POZOSTAŁE

 • Przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych (PIT-36, PIT-37, PIT-38, itd.)
 • Reprezentowanie i pomoc podczas czynności kontrolnych - podatek dochodowy, podatek VAT
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, kredytowanie, dofinansowanie, fundusze unijne
 • Pomoc  w sprawach prowadzenia firmy, w tym sprawach uruchamiania i likwidacji działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdań GUS